Algemene voorwaarden

1. Definities

FreshFrames, hierna te noemen FreshFrames, gevestigd te Torenallee, 5617 BD Eindhoven.
De ontwerper: FreshFrames.
Dienstverlening: FreshFrames voert alle diensten uit in opdracht van een Opdrachtgever of een door hem aangewezen derde.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen FreshFrames en Opdrachtgever betreft het verrichten van diensten, zoals vastgelegd is in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals bijvoorbeeld een offerte.
Opdrachtgever: De wederpartij van FreshFrames.
Derden: Iemand anders dan FreshFrames of Opdrachtgever.

2. Overeenkomst, offerte en bevestiging

Deze Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven, met het registratienummer 57463816, zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en de opdrachtnemer (hierna: FreshFrames) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk en bovendien schriftelijk overeengekomen worden tussen Opdrachtgever en FreshFrames. FreshFrames wijst nadrukkelijk alle algemene voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand.
Offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig, tenzij eerder herroepen middels een mededeling van FreshFrames. Prijsopgaven zijn onder voorbehoud van wijzigingen door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of onvoorziene werkdruk tijdens de werkzaamheden. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere eventueel bijkomende belastingen. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de FreshFrames verstrekte gegevens waarop FreshFrames de offerte baseert.
De overeenkomst zal in fasen worden uitgevoerd. Na elke fase volgt een factuur. Naast alle rechtsmiddelen die aan FreshFrames toekomt vanwege de wet, kan FreshFrames de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de factuur van de vorige fase heeft betaald.
Opdrachten worden schriftelijk, per e-mail of mondeling door de Opdrachtgever bevestigd. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks (stilzwijgend) mee instemt dat FreshFrames begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden FreshFrames pas nadat deze schriftelijk door FreshFrames zijn bevestigd.

3. De uitvoering van de overeenkomst

FreshFrames spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk en op verzoek van de Opdrachtgever, zal FreshFrames de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
De Opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om
een tijdige en juiste levering door FreshFrames mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan FreshFrames aangeeft of waarvan de Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
Een door FreshFrames opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is slechts een indicatie, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van FreshFrames:
a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;

b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, portretrechten van derden of andere rechten van intellectuele eigendom;
c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.
Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren. Als Opdrachtgever niet verschijnt op de door FreshFrames gestelde datum, welke 14 dagen voor de proef schriftelijk aan Opdrachtgever wordt medegedeeld, is de proef geacht te zijn geaccepteerd. Binnen 10 dagen na levering komt Opdrachtgever met een lijst van gebreken. Bij nalaten is de trial geacht te zijn geaccepteerd.
Na elke fase volgt een presentatie of een overzicht van de resultaten. FreshFrames behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn nimmer reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4. Inschakelen van derden

Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan Derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens FreshFrames verstrekt.
Wanneer FreshFrames op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van Derden opstelt, dan is deze begroting indicatief.
Wanneer bij de uitvoering van de opdracht FreshFrames volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de Opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de Opdrachtgever.
Wanneer FreshFrames, al dan niet in naam van de Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de Opdrachtgever op verzoek van FreshFrames de in artikel 3.5 van deze Algemene voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.
De Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met FreshFrames Derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met FreshFrames. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.
FreshFrames is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde Derden, ongeacht of deze door FreshFrames zijn geïntroduceerd. De Opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken.

5. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht en rechten die hier niet benoemd zijn- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan FreshFrames. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend FreshFrames daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 6 van deze Algemene voorwaarden.
FreshFrames heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Dit is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van FreshFrames. FreshFrames kan voorwaarden stellen aan die toestemming.
Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door FreshFrames tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, lms, (audio en video) presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van FreshFrames, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan Derden ter beschikking zijn gesteld.
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch FreshFrames jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

6. Gebruik van het resultaat

Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge
de overeenkomst met FreshFrames, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders is overeengekomen.
Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van Derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.
Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de Derden te laten doen. FreshFrames kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding.
In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft FreshFrames recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.
Het is de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kadervan de opdracht aan de Opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen:
a. vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet deugdelijk of volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene voorwaarden;
c. ingeval van een kennelijk faillissement van de Opdrachtgever.
FreshFrames heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

7. Honorarium en kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die FreshFrames voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfskosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.
Wanneer FreshFrames door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of instructie, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door FreshFrames gehanteerde tarieven. FreshFrames zal de Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.
Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan FreshFrames kunnen worden toegerekend, dan is de Opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. FreshFrames zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

8. Betaling en opschorting

Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van FreshFrames totdat alle bedragen die de Opdrachtgever aan FreshFrames op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan FreshFrames zijn voldaan.
Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de Opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
FreshFrames draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de Opdrachtgever, mag FreshFrames overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
FreshFrames mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken. Opdrachtgever is na het verstrijken van de betalingstermijn, dan wel wanneer FreshFrames door een mededeling of gedraging van de Opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven, direct in verzuim.

9. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

Wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door FreshFrames, of wanneer FreshFrames de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever, dan is de Opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van FreshFrames redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door FreshFrames op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
Zowel FreshFrames als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend. In geval van een omstandigheid als genoemd in dit artikel 9.3, zal de partij die hier onderwerp van is, onmiddellijk de andere partij daarvan op de hoogte stellen.
Wanneer de werkzaamheden van FreshFrames bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de Opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van FreshFrames blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

10. Garanties en vrijwaringen

FreshFrames garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. FreshFrames garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
Wanneer de Opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de Opdrachtgever FreshFrames of door FreshFrames bij de opdracht ingeschakelde Derden voor alle aanspraken van Derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van FreshFrames jegens Opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel 10 van deze Algemene voorwaarden.
De Opdrachtgever vrijwaart FreshFrames voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

11. Aansprakelijkheid

FreshFrames dient in geval van een (on)toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
FreshFrames is uitsluitend aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor aan FreshFrames toerekenbare, directe schade.
Aansprakelijkheid van FreshFrames voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van FreshFrames, is de aansprakelijkheid van FreshFrames beperkt tot het honorarium van FreshFrames voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan EUR 75.000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan FreshFrames uitkeert. Het bedrag waarvoor FreshFrames in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de Opdrachtgever zijn verzekerd.
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

12. Overige bepalingen

Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan FreshFrames wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij FreshFrames, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met FreshFrames gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van FreshFrames.
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden FreshFrames of de Opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
De opschriften in deze Algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene voorwaarden.
Op de overeenkomst en alles wat daaruit voortvloeit is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar FreshFrames is gevestigd, dit ter keuze van FreshFrames, kennis van geschillen tussen FreshFrames en Opdrachtgever.

 • CleverIR

  Web dev

  Learn More

  Website

  See More

 • UVNL

  Web dev

  Learn More

  Website

  Ontdek hoe Universiteit van Nederland (UvNL) haar visuele identiteit vernieuwde en de universiteit toegankelijk maakte voor iedereen. Leer van topwetenschappers zonder collegegeld of tentamens.

  See More

 • Recornect

  Product visualisaties

  3d afbeelding voor recornect

  Learn More

  Product visualisatie

  Recornect is de Europese marktleider in digitale de-escalatieoplossingen voor (forensische) psychiatrie.

  See More

 • Sigma

  Webdesign

  Webflow site Sigma

  Learn More

  Digitale product ervaring

  Voor SIGMA Benelux hebben we een multi device e-zine gemaakt voor een nieuwe digitale camera.

  See More

 • Hn8

  Product visualisaties

  3D afbeelding voor Hn8

  Learn More

  Product visualisaties

  Hn8 Schlafsysteme produceert boxspringbedden, matrassen, toppers en heeft lattenbodems

  See More

 • TOPdesk

  Creatieve linkedin campaign

  TopDesk

  Learn More

  Geïntegreerde internationale marketingcampagne

  Topdesk is een van de toonaangevende ITSM-softwareontwikkelaars en heeft de ambitie om zowel in de Verenigde Staten als in Duitsland te groeien.

  See More

 • Kooij

  Webdesign

  Website Kooij.com

  Learn More

  Wat we did

  We brengen verhalen tot leven met de eindeloze mogelijkheden van animatie. We maken doordachte uitlegvideo's, (TV) programma vormgeving en social-media content die verrast en overtuigt.

  See More

 • BeterBoompje

  Merkstrategie
  Propositie
  Merk identiteit
  Visuals
  Motion Graphic Design

  BeterBoompje Cover

  Learn More

  Merkstrategie
  Propositie
  Merk identiteit
  Visuals
  Motion Graphic Design

  We brengen verhalen tot leven met de eindeloze mogelijkheden van animatie. We maken doordachte uitlegvideo's, (TV) programma vormgeving en social-media content die verrast en overtuigt.

  See More

 • VDL Hapro

  Product visualisaties

  Zonnebank in SVG

  Learn More

  Product visualisatie

  VDL Hapro bv is een Nederlandse fabrikant van zonnebanken en autodakkoffers. De hoogste standaard in design, technologie en een innovatieve mentaliteit wordt gecombineerd met de welvaart van expertise, loyaliteit en inzet van alle medewerkers van het bedrijf. Dit resulteert in een leidende positie in beide markten, met inventieve producten voor consumentengebruik.

  See More

TopDesk

Learn More

Website

See More

bells comedy club

Learn More

Website

See More

Kooij

Learn More

Website

See More

VDL

Learn More

Website

See More

Sigma

Learn More

Website

See More

CleverIR

Learn More

Website

See More

three-d-academy

Learn More

Website

See More

Klik op morgen

Learn More

Website

See More

Recornect

Learn More

Website

See More

BeterBoompje

Learn More

Website

See More

Space Born United

Learn More

Website

See More

Lees kracht

Learn More

Website

See More

Hn8

Learn More

Website

See More